Στοιχεία Επιχείρησης

1. Το lineacarpets.gr είναι ο επίσημος ιστότοπος προβολής των προϊόντων και των υπηρεσιών και το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προς πώληση προϊόντων μέσω του διαδικτύου (εφεξής: «ηλεκτρονικό κατάστημα» ή «ιστότοπος») της ατομικής επιχείρησης του Αγούλα Αναστασίου (διακριτικός τίτλος: Linea carpets) που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Πατριάρχου Γρηγορίου 7, ,  Α.Φ.Μ. 024028771 της Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας [email protected] και τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος 2310 730632 (εφεξής: «Επιχείρηση» ή «Πωλητής»).

Γενικοί Όροι

2.1. Κάθε πρόσωπο που εισέρχεται, πλοηγείται, συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (εφεξής: «Πελάτης» ή «Χρήστης») θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τους όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Κάθε παραγγελία και πώληση προϊόντων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, όπως και η χρήση του ιστότοπου εν γένει, διέπονται από τους όρους που διατυπώνονται αναλυτικά παρακάτω. Οποιοιδήποτε άλλοι όροι ή προϋποθέσεις αποκλείονται ρητά. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν ξεκινήσετε την πλοήγησή σας και χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρονικό κατάστημα. Εάν δεν κατανοείτε ή δεν συμφωνείτε με αυτούς του όρους οφείλετε να απέχετε από την επίσκεψη και τη χρήση του ιστότοπου και από κάθε συναλλαγή μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει οποτεδήποτε τους όρους χρήσης και συναλλαγών, χωρίς προειδοποίηση. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να ελέγχετε συχνά τους όρους, ώστε να είστε ενήμεροι για τα υφιστάμενα δικαιώματα και υποχρεώσεις σας στην εκάστοτε χρονική περίοδο. Η οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή δεν ισχύει και δεν επηρεάζει τις ήδη τοποθετημένες προς εκτέλεση παραγγελίες. Η Επιχείρηση διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα να διακόπτει, προσωρινά ή μόνιμα, μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών της, χωρίς καμία προειδοποίηση, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.
2.2. Η πλοήγηση και χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος απευθύνεται σε πρόσωπα που είναι ενήλικα, έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα και γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα.  Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος από ανήλικους ή άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας, απαγορεύεται. Με τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος δηλώνετε ότι είστε ενήλικος, έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα και κατανοείτε την ελληνική γλώσσα (γραφή και ανάγνωση).
3.1. H Επιχείρηση δεσμεύεται ως προς την αλήθεια, την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αναφορικά με την ταυτότητα και τα στοιχεία τόσο της Επιχείρησης, όσο και των προμηθευτών της, καθώς και ως προς την αλήθεια και την ακρίβεια των κύριων μόνο χαρακτηριστικών των προϊόντων που προβάλλει ή διαθέτει μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, χωρίς ωστόσο να γίνεται πάντοτε εξαντλητική περιγραφή των χαρακτηριστικών τους. Για λεπτομέρειες σε σχέση με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή για απορίες σε σχέση με αυτά, ο Πελάτης οφείλει πριν την υποβολή της παραγγελίας του να απευθύνεται στην Επιχείρηση ή στον κατασκευαστή/παραγωγό προκειμένου να λάβει γνώση και να ελέγξει κάθε σχετικό χαρακτηριστικό, ούτως ώστε να μη διατηρεί καμία αμφιβολία για τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των παραγγελλομένων προϊόντων. Η Επιχείρηση δεν έχει καμία ευθύνη σε περίπτωση που ο Πελάτης παρέλειψε να ενημερωθεί επαρκώς για τα ανωτέρω. Σε κάθε περίπτωση την αποκλειστική ευθύνη για τη χρήση του προϊόντος την έχει ο Πελάτης.
3.2. Οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων ή/και υπηρεσιών όπως τίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα είναι οι τελικές (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.). Οι ως άνω αναγραφόμενες τελικές τιμές κάθε προϊόντος στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν συμπεριλαμβάνουν τα έξοδα αποστολής ή/και αντικαταβολής, τα οποία υπολογίζονται στη συνέχεια του κειμένου της παραγγελίας με βάση την επιλογή του τρόπου αποστολής και πληρωμής. Οι ως άνω τιμές, όπως και η τιμολογιακή εν γένει πολιτικής της Επιχείρησης, μπορούν να αλλάξουν οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση.
3.3. Η Επιχείρηση, παρότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρχουν σφάλματα από οποιαδήποτε αιτία κατά την εισαγωγή ή/και ενημέρωση των χαρακτηριστικών, των φωτογραφιών ή/και της τιμής ενός προϊόντος που προβάλλει ή διαθέτει μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η Επιχείρηση, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις δεδομένων ή τεχνικά λάθη που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα ή οφείλονται σε λόγους ανωτέρας βίας και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους. Ο Πελάτης κατά την πλοήγησή του και την επιλογή των προϊόντων θα πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη ότι μπορεί να υπάρχουν μικρές διαφοροποιήσεις στα χρώματα των προϊόντων (ένταση, απόχρωση, κ.ά.), οφειλόμενες, ενδεικτικά, στις ρυθμίσεις οθόνης του υπολογιστή, κινητού τηλεφώνου κ.λπ. που χρησιμοποιεί.
3.4. Οι σύνδεσμοι (links) που βρίσκονται στον ιστότοπο πιθανόν να μεταφέρουν τον Χρήστη σε ιστοσελίδες που δεν ελέγχονται από την Επιχείρηση. Στην περίπτωση αυτή, αν και οι διαδικτυακοί τόποι επιλέγονται με τη δέουσα προσοχή πριν από την ανάρτηση του εκάστοτε συνδέσμου, η Επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, την ακρίβεια, τη λειτουργία, καθώς και για τυχόν μεταγενέστερες αλλαγές στις ιστοσελίδες αυτές, ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για τα περιεχόμενα προσφορών τρίτων.
4.1. Tο περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του ιστότοπου προορίζονται μόνο για προσωπική χρήση από τον Χρήστη και όχι για εμπορική εκμετάλλευση, η δε χρήση του θα πρέπει να γίνεται μόνο για νόμιμους και θεμιτούς σκοπούς και ουδέποτε για τη διενέργεια πράξεων, οι οποίες θα μπορούσαν να προσβάλουν οποιοδήποτε δικαίωμα ή έννομο συμφέρον της Επιχείρησης ή τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, ή να καταστρέψουν, να απενεργοποιήσουν ή να βλάψουν τους διακομιστές ή τα δίκτυα της Επιχείρησης, ή για τη μετάδοση ψευδών, δόλιων, παραπλανητικών, δυσφημιστικών, συκοφαντικών ή γενικά παράνομων πληροφοριών, κρίσεων, στοιχείων ή δεδομένων. Κάθε Χρήστης, που του δίνεται η δυνατότητα να εκφραστεί με οποιονδήποτε τρόπο μέσα στον παρόντα ιστότοπο ευθύνεται απολύτως και προσωπικώς, αποκλειστικά ο ίδιος, για τις απόψεις του και σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται να υβρίζει ή να προσβάλει την προσωπικότητα, τη φήμη, το όνομα, τις πεποιθήσεις, τις αρχές και τη γνώμη οιουδήποτε, ή να παραβιάζει η συμπεριφορά του ή οι δηλώσεις του με οιονδήποτε τρόπο την κείμενη νομοθεσία ή τους παρόντες Όρους χρήσης και Συναλλαγών. Η Επιχείρηση δικαιούται να διαγράφει ή και να μη δημοσιεύει απόψεις ή και αξιολογήσεις, τις οποίες κρίνει κατά την απόλυτα ελεύθερη κρίση και διακριτική της ευχέρεια ως κακοπροαίρετες ή αντιβαίνουσες στους παρόντες Όρους.
4.2. Η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος, το σήμα, οι εικόνες, τα γραφικά, τα λογότυπα, τα διακριτικά γνωρίσματα, τα κείμενα και κάθε τι άλλο που περιέχεται στον ιστότοπο αποτελούν προστατευόμενα αγαθά πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας κατ’ αρχήν της Επιχείρησης. Σήματα, ονόματα, ή άλλα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών, που επίσης εκτίθενται στον ιστότοπο προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Απαγορεύεται στον Χρήστη η εν όλω ή εν μέρει αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση, διάθεση, μετάδοση ή η με οιονδήποτε τρόπο χρήση αυτών.

Προσωπικά Δεδομένα – Ασφάλεια Συναλλαγών

5.1. Το lineacarpets.gr αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των προσωπικών δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών και τις συναλλαγές τους είναι απολύτως ασφαλείς και απόρρητες. Επιπλέον, επιλέγοντας και χρησιμοποιώντας για την εκκαθάριση των ηλεκτρονικών πληρωμών το PayPal, προσφέρεται από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα η υψηλότερη ασφάλεια συναλλαγών, καθώς μεταφέρεστε στους ασφαλείς διακομιστές (secure servers) του PayPal όπου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογαριασμό σας ή, αν δεν έχετε λογαριασμό, μπορείτε να πληκτρολογήσετε απευθείας τα στοιχεία της χρεωστικής ή πιστωτικής σας κάρτας, και η αποστολή και διεκπεραίωση της πληρωμής γίνεται με απόλυτη ασφάλεια επικοινωνίας (SSL 128 bit). Με αυτό τον τρόπο τα στοιχεία της κάρτας σας δεν αποθηκεύονται πουθενά, παρά μόνο χρησιμοποιούνται κατά την διάρκεια χρέωσης και ελέγχου από το PayPal.
5.2. Το lineacarpets.gr είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε οι χρήστες του να μπορούν να το επισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν τη ταυτότητα τους, εκτός και αν το επιθυμούν. Ο Χρήστης είναι σε θέση να έχει πρόσβαση στις περισσότερες περιοχές του ιστότοπου χωρίς να κάνει εγγραφή. Υπάρχουν όμως ορισμένες περιοχές της, οι οποίες είναι προσβάσιμες μόνο κατόπιν εγγραφής και δημιουργίας προσωπικού λογαριασμού χρήστη. Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή του Χρήστη είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (Username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (Password). Κάθε φορά που ο Χρήστης καταχωρεί τα στοιχεία του, του παρέχεται πρόσβαση στον προσωπικό του λογαριασμό. Ο Χρήστης δεσμεύεται ότι δεν θα επιτρέψει τη χρήση των στοιχείων του και του κωδικού πρόσβασής του από ανήλικους ή άτομα που δεν έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα και ότι σε κάθε περίπτωση που γίνει χρήση των στοιχείων και του κωδικού του από τρίτα πρόσωπα, υπεύθυνος είναι ο ίδιος προσωπικά. Σε κάθε περίπτωση υποχρεούται να ειδοποιεί άμεσα την Επιχείρηση  για οποιαδήποτε (ακόμα και για ενδεχόμενη) παραβίαση ασφαλείας. Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του κωδικού πρόσβασης από τρίτους και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή αποζημίωσης από τον Χρήστη, σε περίπτωση που υποστεί οποιουδήποτε είδους ζημία από τέτοια χρήση. Η Επιχείρηση διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα να αρνηθεί τη χορήγηση κωδικού πρόσβασης ή να ακυρώσει κωδικό που έχει ήδη δώσει και να αρνηθεί οποιαδήποτε τρέχουσα ή μελλοντική χρήση του ιστότοπου, σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης και Συναλλαγών.
5.3. Για την εγγραφή του Χρήστη και την παραγγελία προϊόντων ζητούνται από την Επιχείρηση ορισμένα στοιχεία, όπως το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο ταχυδρομικός κώδικας, η ηλεκτρονική διεύθυνση, το τηλέφωνο, κ.ά.. Τα ανωτέρω στοιχεία πρέπει να είναι πάντοτε αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη. Η συλλογή, επεξεργασία και χρησιμοποίηση των στοιχείων αυτών (προσωπικών δεδομένων) αποσκοπεί, τηρουμένης της κείμενης νομοθεσίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων, στην άμεση και ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ του Χρήστη και της Επιχείρησης, την παροχή απαντήσεων σε συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτει ο Χρήστης, στην εξυπηρέτησή του, στην εκτέλεση των παραγγελιών του και των συμβατικών υποχρεώσεων της Επιχείρησης, στην καταγραφή της συμβατικής σχέσης μεταξύ Χρήστη και Επιχείρησης, στην προώθηση αγαθών και υπηρεσιών της Επιχείρησης και την ενημέρωση των Πελατών. Τα στοιχεία αυτά θεωρούνται απόρρητα, όπως και στις συνήθεις συναλλαγές σε εμπορικό κατάστημα, υπεύθυνος επεξεργασίας τους είναι ο Πωλητής και γνωστοποιούνται μόνο στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις ταχυμεταφορών στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο ώστε να είναι εφικτή η παράδοση των προϊόντων στον Πελάτη. H Επιχείρηση λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας και εγγυάται την εμπιστευτικότητα των Προσωπικών Δεδομένων, ωστόσο δύναται να αποκαλύψει στις αρμόδιες Δημόσιες Αρχές Προσωπικά Δεδομένα ή οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που κατέχει ή είναι προσβάσιμες μέσω των συστημάτων της, εφόσον αυτό υπαγορεύεται από κάποια εφαρμοστέα διάταξη νόμου. Ο εγγεγραμμένος Χρήστης παρέχει ρητά και ανεπιφύλακτα τη συγκατάθεσή του για την κατά τα παραπάνω συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και, επιπλέον, την εξουσία και το δικαίωμα προς την Επιχείρηση να γνωστοποιεί στη συνεργαζόμενη επιχείρηση ταχυμεταφορών τα στοιχεία που είναι απαραίτητα ώστε να είναι εφικτή η παράδοση των προϊόντων στον Πελάτη, μνείας γενομένης ότι η χορήγηση της εν λόγω συγκατάθεσης και εξουσίας, αντίστοιχα, τεκμαίρεται δια της εγγραφής του Χρήστη και της δημιουργίας προσωπικού λογαριασμού. Οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο Χρήστης μπορεί να ζητήσει την ακύρωση της εγγραφής του στη λίστα διευθύνσεων/e-mail ή του προσωπικού του λογαριασμού, την ενημέρωσή του σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα του που είναι αποθηκευμένα σε μας, καθώς και τη διαγραφή ή αλλαγή των τηρούμενων προσωπικών του στοιχείων, αποστέλλοντας e-mail στη διεύθυνση ………………….
5.4. Ο ιστότοπος μπορεί να χρησιμοποιεί cookies, δηλαδή μικρά κομμάτια αρχείων που αποθηκεύονται στην ηλεκτρονική συσκευή του Χρήστη, επιτρέποντας την ταυτοποίηση της συγκεκριμένης συσκευής, δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από το συσκευή του και χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του Χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και (ενίοτε) για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. O Χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή του, ώστε να μην λαμβάνει cookies, είτε συνολικά, είτε κατά περίπτωση. Απενεργοποιώντας τα cookies ή κάνοντας ανάκληση της συγκατάθεσής του, συγκεκριμένες λειτουργίες της ιστοσελίδας δεν θα είναι διαθέσιμες.

Διαδικασία Παραγγελίας

6.1. Η παραγγελία των προϊόντων υποβάλλεται μέσω της συμπλήρωσης και αποστολής της ειδικής φόρμας παραγγελίας που υπάρχει στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Για λόγους ασφάλειας των συναλλαγών, ο Χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος πριν ξεκινήσει τη διαδικασία υποβολής της παραγγελίας του θα πρέπει να εγγραφεί και συνδεθεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής χρήστη που παραπάνω περιγράφεται, ώστε εν συνεχεία να αναγνωρίζεται και να ταυτοποιείται από το κατάστημα.
6.2. Τυχόν όφελος που ενσωματώνουν τα προωθητικά κουπόνια της Επιχείρησης εμφανίζεται στη φόρμα παραγγελίας κατά τον υπολογισμό του συνολικού ποσού της παραγγελίας. Τα κουπόνια των προωθητικών ενεργειών της Επιχείρησης μπορούν να αφορούν μόνο σε συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια και δεν ανταλλάσσονται ούτε εξαργυρώνονται με χρήματα ή προϊόντα, ούτε μπορούν να συνδυαστούν με έτερα κουπόνια, ισχύουν δε για όσο χρόνο διαρκεί η αντίστοιχη προωθητική ενέργεια.
6.3. Πριν από την υποβολή της παραγγελίας, ο Πελάτης λαμβάνει γνώση των παρόντων Όρων Χρήσης και Συναλλαγών, μέσω ειδικού συνδέσμου που φέρει τη φράση «Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους Όρους Χρήσης και Συναλλαγών», και στη συνέχεια επιλέγει την ενεργοποίηση σχετικού εικονιδίου (ένδειξης) δίπλα στον εν λόγω σύνδεσμο, δηλώνοντας έτσι, ρητά και ανεπιφύλακτα, ότι πριν την υποβολή της παραγγελίας του έλαβε με ευκρινή και κατανοητό τρόπο γνώση αυτών και ότι τους αποδέχεται. Η αποδοχή των όρων αυτών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση υποβολής της παραγγελίας.
6.4. Με το πάτημα του κομβίου «Επιβεβαίωση Παραγγελίας», ο Πελάτης απευθύνει προς την Επιχείρηση πρόταση για αγορά των προϊόντων που έχει επιλέξει και βρίσκονται στη φόρμα παραγγελίας, δηλώνοντας ταυτόχρονα, ρητά και ανεπιφύλακτα, ότι έχει λάβει γνώση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που παρήγγειλε, της συνολικής τιμής τους (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και κάθε άλλης επιβάρυνσης αποστολής/παράδοσης, αντικαταβολής ή άλλης δαπάνης, όπως οι τιμή και οι τυχόν επιβαρύνσεις αναφέρονται στη φόρμα παραγγελίας, τα οποία στο σύνολό τους πρέπει να πληρώσει στον Πωλητή, ότι τα μέσα πληρωμής, εκτέλεσης της παραγγελίας και παράδοσης των προϊόντων είναι αυτά που έχει επιλέξει και βρίσκονται στη φόρμα παραγγελίας, καθώς και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα την εφαρμογή των Όρων Χρήσης. Πρόσθετες επιβαρύνσεις ή άλλες δαπάνες που δεν έγιναν γνωστές στον Πελάτη πριν την υποβολή της παραγγελίας του ή, σε περίπτωση που δεν μπορούσαν κατά την παραγγελία να υπολογιστούν, δεν γνωστοποιήθηκαν στον Πελάτη, δεν βαρύνουν τον Πελάτη χωρίς την προηγούμενη ρητή συναίνεση του. Καμία τροποποίηση της παραγγελίας ή νέα συμφωνία επ’ αυτής δεν γίνεται δεκτή αν δεν αποτυπωθεί εγγράφως και δεν γίνει δεκτή από αμφότερες τις πλευρές.
6.5. Η κατάσταση της παραγγελίας ενημερώνεται συνεχώς. Οι ενημερώσεις για την κατάσταση της παραγγελίας αποστέλλονται στον Πελάτη με e-mail, στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που έχει δηλώσει. Ο Πελάτης υποχρεούται να ελέγχει την κατάσταση της παραγγελίας του και να ενημερώσει αμέσως την Επιχείρηση, εγγράφως, για οποιοδήποτε σφάλμα. Μπορεί επίσης να ενημερώνεται για την κατάσταση της παραγγελίας, είτε τηλεφωνικά (τηλ. 2310 730632 με αστική χρέωση), είτε μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]
6.6. Η επιβεβαίωση της λήψης της παραγγελίας, δηλαδή της πρότασης αγοράς, η οποία αποστέλλεται αυτόματα, με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail), αμέσως μετά την υποβολή της παραγγελίας (με Κατάσταση Παραγγελίας: «Λάβαμε την Παραγγελία σας»), πιστοποιεί ότι η παραγγελία του Πελάτη έχει παραληφθεί από την Επιχείρηση και επαναλαμβάνει το περιεχόμενό της. Ωστόσο, δεν συνιστά αποδοχή εκ μέρους της Επιχείρησης της πρότασης του Πελάτη για αγορά, ούτε συνομολόγηση όρων πώλησης. Η παραγγελία δεν είναι δεσμευτική για την Επιχείρηση, ούτε η σύμβαση πώλησης έχει καταρτιστεί,  πριν ο Πελάτης λάβει την επιβεβαίωση της αποδοχής της παραγγελίας από την Επιχείρηση, όπως ειδικότερα περιγράφεται παρακάτω. Αλλαγή ή ακύρωση σε παραγγελία γίνεται δεκτή μόνο εφόσον δεν έχει αποσταλεί μήνυμα επιβεβαίωσης της παραγγελίας.
6.7. Μετά τη λήψη της παραγγελίας επιβεβαιώνεται η διαθεσιμότητα αποθέματος των προϊόντων της παραγγελίας. Παρότι τα προϊόντα του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι κατά κανόνα διαθέσιμα, εάν τα συγκεκριμένα προϊόντα που παραγγέλλονται δεν είναι στην προκειμένη περίπτωση για οποιοδήποτε λόγο διαθέσιμα ή δεν είναι διαθέσιμα στην αναγραφόμενη τιμή λόγω λανθασμένης αναγραφής τιμής κατά τον χρόνο της παραγγελίας και της επεξεργασίας της, η Επιχείρηση επιφυλάσσεται να μην αποδεχτεί τη συγκεκριμένη παραγγελία και, κατά συνέπεια, να μην καταρτιστεί η πώληση. Ο Πελάτης θα ενημερώνεται σχετικά. Τυχόν εκκινηθείσες προς εκτέλεση πληρωμές θα ακυρώνονται και τυχόν καταβολές θα επιστρέφονται στον Πελάτη χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, με τον ίδιο τρόπο που επέλεξε να διενεργήσει την πληρωμή ο Πελάτης, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά.
6.8. Εφόσον η Επιχείρηση διαπιστώσει τη διαθεσιμότητα του προϊόντος, την ορθότητα της παραγγελίας (έλλειψη τυχόν σφαλμάτων αναφορικά με την τιμολόγηση κ.λπ.) και την εξόφλησή της (εκτός αν έχει επιλεγεί ως τρόπος πληρωμής η αντικαταβολή ή η πληρωμή κατά την παραλαβή από το φυσικό κατάστημα της Επιχείρησης) θα επιβεβαιώνει την παραγγελία αποδεχόμενη έτσι την πρόταση αγοράς που έχει απευθύνει ο Πελάτης με νέο ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) που θα αποστέλλει στον Πελάτη, όπου στην Κατάσταση Παραγγελίας θα υπάρχει πλέον η ένδειξη «Η Παραγγελία σας επιβεβαιώθηκε από το Κατάστημα», οπότε –και μόνον τότε– θα θεωρείται  ότι η σύμβαση πώλησης έχει καταρτιστεί και δημιουργούνται αξιώσεις των συμβαλλομένων μερών (Πελάτης – Πωλητής).

Εξόφληση Παραγγελιών

7.1. Κατά την υποβολή της παραγγελίας ο Πελάτης επιλέγει τον τρόπο πληρωμής που επιθυμεί, μεταξύ αυτών που γίνονται αποδεκτοί από την Επιχείρηση, δηλαδή με αντικαταβολή, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό (δικαιούχος: Αγούλας Αναστάσιος), μέσω PayPal ή επί τόπου στο φυσικό Κατάστημα (έδρα της Επιχείρησης: οδός Π.Γρηγορίου 7). Συναλλαγές πάνω από 500,00 € δεν επιτρέπεται να διενεργούνται με μετρητά, συνεπώς δεν είναι δυνατή η επιλογή σε αυτή την περίπτωση της αντικαταβολής ή της εξόφλησης με μετρητά στο Κατάστημα, σε περίπτωση δε που παρά ταύτα διενεργήσετε μια τέτοια συναλλαγή και η δαπάνη κριθεί φορολογικά μη εκπέσιμη εξ αυτού του λόγου, αναγνωρίζετε ρητώς ότι δεν υφίσταται ευθύνη της Επιχείρησης. Εφόσον επιλεγεί πληρωμή με τραπεζική κατάθεση μέσω ενός εκ των συνεργαζομένων με την Επιχείρηση Τραπεζικού Ιδρύματος, στο οποίο διατηρεί η τελευταία τραπεζικό λογαριασμό (δηλαδή Τράπεζα Πειραιώς), η παραγγελία δεν επιβεβαιώνεται πριν την εμφάνιση της κατάθεσης που έχει κάνει ο Πελάτης στον αντίστοιχο τραπεζικό λογαριασμό της Επιχείρησης (Κατάσταση Παραγγελίας: «Η Παραγγελία σας είναι σε αναμονή έως την ολοκλήρωση της πληρωμής της»). Αν δεν πραγματοποιηθεί η κατάθεση εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, η παραγγελία ακυρώνεται αυτόματα. Τυχόν χρεώσεις κατά την πραγματοποίηση τραπεζικών εμβασμάτων, αφορούν στα τραπεζικά ιδρύματα και όχι στην Επιχείρηση. Σε περίπτωση επιστροφής χρημάτων, αυτή θα διενεργείται από την Επιχείρηση με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο διενήργησε ο Πελάτης την καταβολή του τιμήματος, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά με τον πελάτη, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
7.2. Οι αποδεκτοί τρόποι πληρωμής στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα είναι οι εξής:
Αντικαταβολή
Πληρώνετε μετρητοίς κατά την παραλαβή των προϊόντων από τον διανομέα courier, στη διεύθυνση που έχετε δηλώσει (έξοδα αντικαταβολής: 60 €)
Κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό
Μπορείτε να εξοφλήσετε την παραγγελία μέσω κατάθεσης ή μεταφοράς χρημάτων σε έναν από τους παρακάτω λογαριασμούς (σε τραπεζικό κατάστημα ή μέσω e-banking):
–    Τράπεζα Πειραιώς
Αρ. Λογαριασμού: 5213 089138 444
Στο καταθετήριο της τράπεζας θα πρέπει να αναγράψετε ως αιτιολογία το ονοματεπώνυμο σας και τον αριθμό της παραγγελίας σας. Για την εκτέλεση της παραγγελίας θα πρέπει προηγουμένως να έχει επιβεβαιωθεί η εξόφλησή της. Σε περίπτωση μεταφοράς χρημάτων μεταξύ λογαριασμών που τηρούνται σε διαφορετική τράπεζα, τα έξοδα εμβάσματος επιβαρύνουν αποκλειστικά τον Πελάτη.
Πληρωμή στο Κατάστημα
Πληρώνετε μετρητοίς ή με τη χρήση χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας (πλην American Express και Diners) κατά την παραλαβή των προϊόντων από το κατάστημα (Linea Carpets).

Αποστολή – Παραλαβή Προϊόντων

8.1. Το ηλεκτρονικό κατάστημα lineacarpets.gr αποστέλλει τα προϊόντα του σε ολόκληρη την Ελλάδα, ΔΩΡΕΑΝ για παραγγελίες άνω των 60€ και με επιβάρυνση 5€ για παραγγελίες κάτω των 60€. Η αποστολή των προϊόντων γίνεται μέσω της ACS. Εναλλακτικά, ο Πελάτης μπορεί να επιλέξει την παραλαβή από το κατάστημα (Πατριάρχου Γρηγορίου 7, 56123, Αμπελόκηποι, Θεσσαλονίκη), χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση.
8.2. Ο συνήθης χρόνος παράδοσης των προϊόντων μας είναι 4-5 εργάσιμες ημέρες από την επιβεβαίωση της παραγγελίας, πλην περιπτώσεων παράδοσης σε απομακρυσμένες ή δυσπρόσιτες περιοχές (ακριτικές ή νησιωτικές), κακοκαιρίας ή άλλων εξαιρετικών λόγων. Ο χρόνος παράδοσης ενδέχεται να επηρεαστεί και από τον τρόπο πληρωμής που έχει επιλέξει ο Πελάτης (π.χ. ο χρόνος ολοκλήρωσης και εμφάνισης του τραπεζικού εμβάσματος ενδέχεται να ποικίλει ανάλογα με την Τράπεζα). Στην περίπτωση που μια παραγγελία για συγκεκριμένους λόγους δε μπορεί να παραδοθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα, το lineacarpets.gr θα επικοινωνήσει με τον Πελάτη για να διευκρινίσει αν ο Πελάτης επιθυμεί την ολοκλήρωση της.
8.3. Σε περίπτωση που ο Πελάτης έχει επιλέξει την παραλαβή των προϊόντων από το φυσικό κατάστημα της Επιχείρησης, θα ενημερώνεται με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) για το πότε η παραγγελία είναι έτοιμη προς παραλαβή (Κατάσταση Παραγγελίας: «Η Παραγγελία σας είναι έτοιμη για παραλαβή από το Κατάστημα»). Ο Πελάτης υποχρεούται να παραλάβει την παραγγελία του εντός μίας εβδομάδας από την λήψη της ειδοποίησης, άλλως η Επιχείρηση επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπαναχωρήσει από την πώληση και να διαθέσει τα προϊόντα σε τρίτους.
8.4. Σε περίπτωση που ο Πελάτης έχει επιλέξει την αποστολή των προϊόντων στον τόπο που έχει υποδείξει, αυτά παραδίδονται σε εξωτερικό συνεργάτη προς μεταφορά και παράδοση στον Πελάτη και ο τελευταίος ενημερώνεται με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) ότι η παραγγελία έχει αποσταλεί (Κατάσταση Παραγγελίας: «Η Παραγγελία σας έχει αποσταλεί»). Εφόσον ο Πελάτης δεν παραλάβει τα προϊόντα μετά από τη λήψη της ειδοποίησης και παρά τη σχετική ειδοποίηση από τον μεταφορέα, η Επιχείρηση επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπαναχωρήσει από την πώληση και να διαθέσει τα προϊόντα σε τρίτους.
8.5. Για την παράδοση/παραλαβή των προϊόντων μπορεί να ζητηθεί από τον Πελάτη να επιδείξει επίσημο έγγραφο ταυτοπροσωπίας (όπως δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης). Αν ο Πελάτης δεν δύναται να παραλάβει ο ίδιος την παραγγελία του, αλλά επιθυμεί να εξουσιοδοτήσει τρίτο πρόσωπο, τότε οφείλει να εφοδιάσει το τρίτο πρόσωπο -το οποίο ομοίως θα φέρει επίσημο έγγραφο ταυτοπροσωπίας- επιπροσθέτως με ειδική εξουσιοδότηση προς παραλαβή της συγκεκριμένης παραγγελίας νόμιμα θεωρημένη από ΚΕΠ ή αστυνομική ή άλλη αρμόδια Αρχή.
8.6. Επισημαίνεται ότι, καθώς μετά από την παραλαβή των προϊόντων ο κίνδυνος μεταβαίνει στον αγοραστή (Πελάτη), οφείλει να ελέγχει κατά την παραλαβή τα προϊόντα που παραλαμβάνει, καθώς με την υπογραφή του κατά την παραλαβή επιβεβαιώνει ότι παρέλαβε ορθώς τα προϊόντα της παραγγελίας του και ότι αυτά παραδόθηκαν σε άριστη κατάσταση χωρίς εξωτερικά ελαττώματα. Η Επιχείρηση δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση, εμπορική ή άλλη, για τα πωλούμενα προϊόντα ή για την καταλληλότητά τους για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό, ευθύνεται όμως για πραγματικά ελαττώματα ή γι έλλειψη συμφωνημένης ιδιότητας του προϊόντος, κατά τα προβλεπόμενα στην επόμενη παράγραφο. Ο Πελάτης μπορεί πάντοτε, και μετά την πώληση, για την εξυπηρέτησή του (διευκρινίσεις, κ.λπ. σε σχέση με το προϊόν) να απευθύνεται στην Επιχείρηση, επικοινωνώντας τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (τα στοιχεία επικοινωνίας αναφέρονται παραπάνω).

Επιστροφές – Υπαναχώρηση

9.1. Στόχος μας είναι να μείνετε απολύτως ικανοποιημένοι από τα προϊόντα μας. Σε περίπτωση, ωστόσο, ευθύνης της Επιχείρησης για πραγματικό ελάττωμα ή για έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας του προϊόντος (άρθρα 534 και επ. του Αστικού Κώδικα) και με τη ρητή επιφύλαξη της Επιχείρησης για την εξέταση και διάγνωση του προϊόντος ως ελαττωματικού, ο Πελάτης δικαιούται κατ’ επιλογήν του: α) να απαιτήσει, χωρίς επιβάρυνσή του, τη διόρθωση ή αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο, εκτός αν μία τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες, β) να ζητήσει μείωση του τιμήματος ή γ) όταν δεν είναι δυνατή ή ενδεδειγμένη η διόρθωση ή η αντικατάσταση του προϊόντος να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πώλησης, εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα. Για να θεωρείται μία ιδιότητα συνομολογημένη, θα πρέπει να έχει συμφωνηθεί εγγράφως. Εάν ο Πελάτης επιλέξει την αντικατάσταση του προϊόντος η Επιχείρηση οφείλει να προβεί στην αντικατάσταση σε εύλογο χρόνο. Η επιστροφή του προϊόντος, το οποίο θεωρείται ελαττωματικό κατά την παράδοση θα γίνεται αποδεκτή εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση αυτού στον Πελάτη. Ταυτόχρονα, θα πρέπει το προϊόν να μην είναι κατεστραμμένο και να έχει όλα τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. απόδειξη λιανικής κ.ο.κ.) και πλήρη τη συσκευασία του. Η επιστροφή του προϊόντος στις παραπάνω περιπτώσεις είναι ανέξοδος για τον Πελάτη μόνο αν αυτή γίνει μέσω της επιχείρησης ταχυμεταφορών με την οποία συνεργάζεται το ηλεκτρονικό κατάστημα.
9.2. Ο Πελάτης-καταναλωτής (που προβαίνει σε παραγγελία/αγορά προϊόντων για προσωπική χρήση κι όχι για την εξυπηρέτηση της εμπορικής, επαγγελματική και εν γένει επιχειρηματικής του δραστηριότητας) δικαιούται σύμφωνα με τον ν. 2251/1994 να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως (χωρίς να δώσει οποιαδήποτε εξήγηση) και αζημίως από την πώληση, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, οι οποίες εκκινούν από την επομένη της ημέρας που ο Πελάτης -ή ο υποδειχθείς από τον Πελάτη τρίτος, πλην του μεταφορέα- απέκτησε τη φυσική κατοχή του προϊόντος, επιστρέφοντάς το στην αρχική του κατάσταση, επιβαρυνόμενος με τα έξοδα επιστροφής, υπό τους κατωτέρω αναφερόμενους ειδικότερους όρους:
α) Η περί υπαναχώρησης δήλωση πρέπει να είναι ξεκάθαρη και έγγραφη και αποστέλλεται στην Επιχείρηση είτε με συστημένη επιστολή (στην ταχυδρομική διεύθυνση της Επιχείρησης: Πατριάρχου Γρηγορίου 7, 56123, Αμπελόκηποι, Θεσσαλονίκη), είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]. Υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης μπορείτε να βρείτε εδώ, χωρίς να είναι υποχρεωτική η χρήση του συγκεκριμένου υποδείγματος. Συμπληρώσετε τα απαιτούμενα στοιχεία, εκτυπώστε και υπογράψτε το έγγραφο πριν το αποστείλετε με έναν από τους ανωτέρω τρόπους. Για να τηρήσει ο Πελάτης την προθεσμία υπαναχώρησης είναι αρκετό να στείλει τη δήλωσή του περί άσκησης του δικαιώματός του πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης.
β) Ο Πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει το προϊόν (να το στείλει πίσω ή να το παραδώσει) στην ως άνω ταχυδρομική διεύθυνση της Επιχείρησης, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία κοινοποίησε την υπαναχώρηση. Το προϊόν μπορεί να επιστραφεί με τον συνεργαζόμενο μεταφορέα της Επιχείρησης (ACS) ή με μεταφορέα της επιλογής του Πελάτη ή και από τον ίδιο τον Πελάτη, ο οποίος σε κάθε περίπτωση επιβαρύνεται με την άμεση δαπάνη επιστροφής του προϊόντος. Ο Πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην άριστη κατάσταση που το παρέλαβε. Ειδικότερα, το επιστρεφόμενο προϊόν θα πρέπει να μην έχει χρησιμοποιηθεί, να μην έχει αφαιρεθεί η ταινεία ασφαλείας που τυχόν φέρει, να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση («as new»), όπως ακριβώς πριν την πώληση του, στην πλήρη αρχική του συσκευασία (κουτί, νάιλον, αφρολέξ κ.λπ.) χωρίς σκισίματα ή φθορές/αλλοιώσεις και με όλα τα περιεχόμενα τις αρχικής συσκευασίας (τυχόν έντυπα οδηγιών χρήσεως, χαρακτηριστικών κ.λπ.). Προϊόν το οποίο είχε πωληθεί με επιπλέον δώρο (π.χ. με δείγμα καλλυντικών) θα πρέπει να επιστραφεί μαζί με το επιπλέον δώρο. Επιπλέον, για να γίνει δεκτή επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να συνοδεύεται από το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς (απόδειξη λιανικής).
γ) Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης και υπό την προϋπόθεση ότι αυτή έχει ασκηθεί έγκυρα, η Επιχείρηση υποχρεούται να αποδώσει στον Πελάτη το τίμημα που εισέπραξε -με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο διενήργησε ο Πελάτης την καταβολή του τιμήματος (εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά με τον Πελάτη) και χωρίς να χρεωθούν έξοδα για την επιστροφή χρηματων- χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε για την απόφαση του Πελάτη να υπαναχωρήσει, δικαιούμενη, ωστόσο, να καθυστερήσει την επιστροφή του τιμήματος μέχρι να λάβει πίσω το προϊόν (ή μέχρι να παράσχει ο Πελάτης αποδείξεις ότι έστειλε πίσω το προϊόν – όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο). Δεν επιστρέφονται δαπάνες παράδοσης μόνον εάν ο Πελάτης είχε επιλέξει τρόπο παράδοσης άλλον από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρει η Επιχείρηση.
δ) Σε περίπτωση έγκυρης άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης ο Πελάτης ευθύνεται μόνο να αποζημιώσει την Επιχείρηση για κάθε τυχόν απομείωση της αξίας του προϊόντος, που οφείλεται σε χειρισμό του προϊόντος που δεν ήταν  για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας τους. Ως ειθισμένη εξέταση και διαχείριση του προϊόντος προκειμένου για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας του προϊόντος, εννοείται η εξέταση των σχετικών αγαθών, όπως αυτή είναι δυνατό να ελάμβανε χώρα με τον τρόπο που συνηθίζεται σε ένα φυσικό κατάστημα. Η Επιχείρηση ρητώς επιφυλάσσεται για τη διαπίστωση της απομείωσης της αξίας του προϊόντος μέχρι την παραλαβή του από αυτήν και σε κάθε περίπτωση δικαιούται να αξιώνει με κάθε νόμιμο τρόπο κάθε ποσό που ζημιώθηκε.
ε) Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν εφαρμόζεται: (i) Στις περιπτώσεις που το τίμημα των προϊόντων έχει καταβληθεί στο φυσικό κατάστημα της Επιχείρησης και ταυτόχρονα, αυτά έχουν παραληφθεί από το φυσικό κατάστημα, καθώς η πώληση δεν θεωρείται ότι τελέστηκε από απόσταση. (ii) Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα έχουν χρησιμοποιηθεί. Χρήση ενός προϊόντος συνιστά και η δοκιμή του. (iii) Στις περιπτώσεις προϊόντων τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση. (iv) Στις περιπτώσεις προϊόντων τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή που λήγουν σύντομα.

Λοιποί Όροι

10.1. Τα προϊόντα που διατίθενται από το ηλεκτρονικό κατάστημα προορίζονται και πωλούνται αποκλειστικά σε καταναλωτές ως τελικούς χρήστες/αποδέκτες και η περαιτέρω πώλησή τους για εμπορικούς σκοπούς δεν επιτρέπεται.
10.2. Διευκρινίζεται ότι όπου στους παρόντες Όρους Χρήσης και Συναλλαγών γίνεται λόγος για προϊόντα, ως τέτοια -όσον αφορά στην προβολή, προώθηση και ενημέρωση των Πελατών- νοούνται και οι υπηρεσίες που παρέχονται από την Επιχείρηση. Επίσης, όπου γίνεται λόγος για εργάσιμες μέρες, ως τέτοια δεν νοείται το Σάββατο.
10.3. Η πλοήγηση στον ιστότοπο, η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και οι συμβάσεις μέσω αυτού διέπονται από τους παρόντες Όρους Χρήσης και Συναλλαγών και συμπληρωματικά από το Ελληνικό Δίκαιο και ιδίως από τα νομοθετήματα που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις πωλήσεις από απόσταση και την προστασία των καταναλωτών. Μπορείτε να διαβάσετε τον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας Ηλεκτρονικού Εμπορίου όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ εδώ. Σε περίπτωση μη εφαρμογής κάποιου από τους παρόντες όρους ή οποιουδήποτε τμήματος της σύμβασης πώλησης που συνάπτεται με βάση τους παρόντες όρους, οι λοιποί όροι και η υπόλοιπη σύμβαση, αντίστοιχα, παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.
10.4. Η προστασία που επιφυλάσσουν στον Πελάτη οι διατάξεις του νόμου περί συμβάσεων συναπτομένων από απόσταση και οι παρόντες όροι, εφαρμόζεται στις συναλλαγές μόνο με πρόσωπα-καταναλωτές, τα οποία συναλλάσσονται για λόγους που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, βιοτεχνική, επιχειρηματική ή ελευθέρια επαγγελματική τους δραστηριότητα.
10.5. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει και η οποία πηγάζει από τη συμβατική σχέση μεταξύ της Επιχείρησης και του Πελάτη, ακόμα και τυχόν προσυμβατική ευθύνη ή ευθύνη από διαπραγματεύσεις, ως επίσης και εν γένει από την πλοήγηση στον ιστότοπο ή τη χρήση αυτού, αρμόδια για την επίλυσή της είναι τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Για την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς, ο Πελάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει την Πανενωσιακή πλατφόρμα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών που έχουν προκύψει από συμβάσεις ηλεκτρονικής πώλησης προϊόντων (χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=EL), η οποία λειτουργεί υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (όπου μπορεί να βρει περισσότερες πληροφορίες για τη δυνατότητα εναλλακτικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών, κάνοντας χρήση των καταχωρημένων στο Μητρώο Ε.Ε.Δ.) ή να απευθυνθεί απευθείας στον Συνήγορο του Καταναλωτή (www.synigoroskatanaloti.gr, Λ. Αλεξάνδρας 144, 114 71, Αθήνα, τηλ.:2106460734, φαξ:2106460414), ως φορέα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, απ’ όπου μπορεί να αντλήσει περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες για τη διαδικασία εξωδικαστικής διευθέτησης της διαφοράς. Θέτουμε υπόψη σας ότι η Επιχείρησή μας αναγνωρίζει τον συμβουλευτικό χαρακτήρα των αποφάσεων του Φορέα/Αρχής που θα επιληφθεί και δεν  έχει δεσμευθεί για τη εκτελεστότητα ή τη δεσμευτικότητα των αποφάσεων αυτών. Σε κάθε περίπτωση ο Πελάτης οφείλει στα πλαίσια της καλής πίστης, πριν από οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, να απευθύνεται εγγράφως στην Επιχείρηση προς άμεση και φιλική επίλυση της διαφοράς, με συναινετικό και αμοιβαίως αποδεκτό τρόπο.